America’s Got Talent

 • AGT new photo 01
 • web-agt01
 • AGT new photo 02
 • web-agt02
 • web-agt03
 • web-agt04
 • web-agt05
 • AGT new photo 03
 • web-agt06
 • web-agt07
 • web-agt08
 • web-agt09
 • web-agt10
 • web-agt11
 • web-agt12
 • web-agt13
 • web-agt14
 • web-agt15
 • web-agt16
 • web-agt17
 • web-agt18
 • web-agt19
 • web-agt20
 • web-agt21
 • web-agt22
 • web-agt23
 • web-agt24
 • web-agt25
 • web-agt26
 • web-agt27
 • web-agt28
 • web-agt29
 • web-agt30
 • web-agt31
 • web-agt32
 • web-agt33
 • web-agt34
 • web-agt35
 • web-agt36
 • web-agt37
 • web-agt38
 • web-agt39
 • web-agt40
 • web-agt41
 • web-agt42
 • web-agt43
 • web-agt44
 • web-agt45
 • web-agt46
 • web-agt47
 • web-agt48
 • web-agt49
 • web-agt50
 • AGT new photo 17
 • AGT new photo 16
 • AGT new photo 15
 • AGT new photo 14
 • AGT new photo 13
 • AGT new photo 12
 • AGT new photo 11
 • AGT new photo 09
 • AGT new photo 08
 • AGT new photo 07
 • AGT new photo 06
 • AGT new photo 05
 • AGT new photo 04
 

Costume Designer Asst

Co-Costume Designer

America’s Got Talent

Seasons 7 – 11

Costume Designers: Steven Lee, Daniela Gschwendtner

Created by: Simon Cowell, Ken Warwick

Photos c/o NBCU Photo Bank

A